Privacy Beleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we dat doen, zullen we u op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen via een bericht op de site of per e-mail. Nieuwe versies van dit Beleid zullen nooit met terugwerkende kracht worden toegepast; wij zullen u op de hoogte brengen van de exacte datum waarop zij van kracht worden. Uw voortgezet gebruik van Setya Fund na een wijziging betekent dat u dit beleid aanvaardt.

1. Partijen en doel

Ascentis¬†Consulting bvba (hierna “Setya¬†Fund” of de ”¬†Gegevensverantwoordelijke“) ‚ÄĮ¬†¬†

Rue des Postes 12, 7090 Braine-le-Comte ‚ÄĮ¬†¬†

BCE /¬†BTW :¬†BE0830.868.049 ‚ÄĮ¬†¬†

Mail :¬†hello@setya.fund ‚ÄĮ¬†¬†

Telefoon: +32 (0) 67 21 14 06   

Setya¬†Fund stelt de huidige Privacy Policy op met als doel de¬†Gebruikers van de website gehost op het volgende adres: www.setya.fund, (hierna de “Site“), op een transparante manier te informeren over de manier waarop persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door¬†Setya¬†Fund.¬†¬†

De term “Gebruiker” verwijst naar elke¬†Gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee¬†interageert.¬†¬†

In dit opzicht bepaalt¬†Setya¬†Fund alle technische, wettelijke en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de¬†Gebruikers. Daartoe verbindt¬†Setya¬†Fund zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de¬†Wet“) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “de¬†Verordening“).¬†¬†

Setya¬†Fund is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van de¬†Gebruikers verwerkt (hierna de “Verwerker”). In voorkomend geval verbindt¬†Setya¬†Fund zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende waarborgen biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in het licht van de Wet en de Verordening.¬†¬†

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Website door de Gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens door Setya Fund, in haar hoedanigheid van Gegevensverantwoordelijke, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van Setya Fund, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Verordening.  

Persoonsgegevens zullen door Setya Fund, in overeenstemming met de hieronder uiteengezette doeleinden, worden verwerkt via :  

Afhankelijk van het doel worden de verzamelde gegevens automatisch en op verzoek van de Gebruiker verwerkt (registratie als lid, registratie voor de nieuwsbrief, automatisch gegenereerde berichten, ) of door onze medewerkers voor niet-geautomatiseerde verwerking (contractueel beheer, antwoorden op verzoeken van leden, beheer van geschillen, etc.).

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende  

Setya Fund verwerkt uw Gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor ze werden verkregen. Onder deze doeleinden:

‚ÄĮ¬†¬†

 1. Beheer van registraties als lid van het¬†crowdfundingplatform¬†(projecteigenaar en/of bijdrager).‚ÄĮ¬†¬†
 2. De (pre)contractuele relatie met leden, projecteigenaars of bijdragers beheren 
 3. Beheer van de inning en de verstrekking van middelen in verband met de financieringscampagnes, met inbegrip van het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de bestrijding van fraude, witwassen van geld, financiering van illegale activiteiten zoals terrorisme
 4. Voor het beheer van vragen over contactformulieren, ondersteuningsvragen van leden en geschillen met betrekking tot een lopende of afgesloten campagne ‚ÄĮ¬†
 5. Voor het beheer van gegevens in verband met de verzending van nieuwsbrieven ‚ÄĮ¬†
 6. Om gegevens te beheren in het kader van de verspreiding van informatie over producten en diensten die door het¬†Setya¬†Fund platform worden aangeboden ‚ÄĮ¬†
 7. Beheer van de pagina’s waarop de leden opmerkingen kunnen plaatsen in het¬†kader van een lopende campagne

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Bij het bezoeken en gebruiken van de Site stemt de Gebruiker ermee in dat Setya Fund de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:  

 1. De informatie van deGebruikers (bezoekers of geregistreerde leden) die zij verstrekken voor contact- of contractuele doeleinden om de correcte uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, zoals naam, achternaam, adres, bankrekening- en/of creditcardnummer; en meer in het algemeen, alle informatie die vrijwillig door deGebruiker¬†wordt meegedeeld. ‚ÄĮ¬†¬†
 2. De informatie van deGebruikers door het invullen van de contactformulieren of door contact op te nemen per telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld de naam, achternaam, adres,e-mail adres, telefoonnummer van de¬†Gebruikers ‚ÄĮ¬†¬†
 3. Met betrekking tot elk van de bezoeken van deGebruikers aan desetya.fund website, wordt automatisch informatie verzameld zoals

a. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, operating system; ‚ÄĮ

b. alle informatie over de pagina’s die deGebruikerop de¬†setya.fund¬†Website heeft geraadpleegd, in het bijzonder de URL, het tijdstip van raadpleging

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de¬†Gebruiker¬†dat hij op de hoogte is van en zijn vrije, specifieke, ge√Įnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit¬†Privacybeleid.¬†¬†

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat de Algemene Gebruiksvoorwaarden in hyperlink voorstelt.  Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde om bepaalde verrichtingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker toe te laten een contractuele relatie aan te gaan met Setya Fund. Elk contract tussen Setya Fund en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van het Privacybeleid.  

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensverantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de voorwaarden en principes van dit privacybeleid, zijn persoonsgegevens die hij op de site of in het kader van de door Setya Fund aangeboden diensten meedeelt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden.  

De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens van Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en van de wet bewaart de Gegevensverantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.  

Setya Fund bewaart uw gegevens gedurende de tijd die nodig is voor de verrichtingen waarvoor ze werden verzameld, met inachtneming van de geldende wetgeving. Met betrekking tot fiscale en wettelijke verplichtingen bedraagt de bewaringstermijn 10 jaar. 

7. Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Setya Fund die adequate waarborgen bieden voor de beveiliging van gegevens en die samenwerken met Setya Fund in het kader van de marketing van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Setya Fund, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.  

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn verstrekt, de inhoud van dit Privacybeleid. Setya Fund verzekert dat zij deze gegevens enkel zal verwerken voor het beoogde doel, op een discrete en veilige manier.  

Indien de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of klantenwerving, zal de Gebruiker daarvan vooraf in kennis worden gesteld, zodat hij zijn instemming kan betuigen met het gebruik van deze persoonsgegevens.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: hello@setya.fund, of een brief per post te sturen naar het volgende adres, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart:  

Rue des Postes 12, 7090 Braine-le-Comte 

a. Recht van toegang 

In overeenstemming met artikel 15 van de verordening, garandeert Setya Fund het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonlijke gegevens, alsmede tot de volgende informatie  

 • de¬†doeleinden van de¬†verwerking ;¬†¬†
 • de¬†betrokken¬†categorie√ęn persoonsgegevens;¬†¬†
 • de¬†ontvangers of categorie√ęn ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in derde landen gevestigde ontvangers of internationale organisaties;¬†¬†
 • indien¬†mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen;¬†¬†
 • het¬†bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene¬†¬†

De Gegevensverantwoordelijke voor de verwerking kan voor extra kopie√ęn die door de¬†Gebruiker¬†worden aangevraagd, betaling verlangen van een redelijke vergoeding die gebaseerd is¬†op de administratieve kosten.¬†¬†

Indien de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.  

De Gebruiker zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn gegevens ontvangen.  

 

 b. Recht op correctie 

Setya Fund garandeert de Gebruiker het recht op correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.  

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker voert eerst zelf de nodige wijzigingen door vanuit zijn Gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan Setya Fund.  

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij deze rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De Gegevensverantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers. 

 

 c. Recht op wissen 

De Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de verordening.  

Wanneer de Gegevensverantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van iedere koppeling naar dergelijke persoonsgegevens, of van enigerlei kopie of reproductie daarvan.  

De twee voorgaande alinea’s zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk¬†is¬†:¬†

 • om¬†het recht op vrije meningsuiting¬†en informatie uit te oefenen;¬†¬†
 • om¬†te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren¬†¬†
 • voor¬†de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.¬†¬†

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou kosten. De Gegevensverantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.  

 

 d. Recht om verwerking te beperken 

De Gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van de verordening.  

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien hij of zij daarom verzoekt.  

 

 e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

In overeenstemming met artikel 20 van de verordening, hebben Gebruikers het recht om van Setya Fund hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De Gebruiker heeft het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen zonder dat Setya Fund dit belemmert in de gevallen voorzien in de verordening.  

Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgebracht, voor zover dat technisch mogelijk is.  

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking Gegevensverantwoordelijke is opgedragen.  

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.  

 

 f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming 

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wegens zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Setya Fund. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening zal Setya Fund persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.  

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de Gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.  

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt. 

 

 g. Recht van klacht 

 De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Setya Fund bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.  

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:  

Gegevensbeschermingsautoriteit ‚ÄĮ¬†¬†

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

35, 1000 Brussel ‚ÄĮ¬†¬†

Telefoon¬†+ 32 2 274 48 00 ‚ÄĮ¬†¬†

Fax: + 32 2 274 48 35 ‚ÄĮ¬†¬†

E-mail: contact@apd-gba.be  

 

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.  

9. Cookies

De Site gebruikt cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om Gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en om de Site en de inhoud ervan te verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in deze rubriek.  

 

 a. Algemene principes 

¬†Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de¬†Gebruiker¬†wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server¬†de computer van de Gebruiker.¬†¬†

Cookies kunnen ook geplaatst worden door derden met wie Setya Fund samenwerkt.  

Sommige van de door Setya Fund gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere laten toe om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.  

De Gebruiker kan de cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.  

Door de Website te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.  

 

 b. Soort cookies en nagestreefde doeleinden 

 Op de Website worden verschillende soorten cookies gebruikt door Setya Fund:  

  • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de mededeling van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de¬†Gebruiker¬†te vergemakkelijken;¬†¬†
  • Cookies voor statistische en publieksmetingen: deze cookies maken de herkenning van de¬†Gebruiker¬†mogelijk en worden gebruikt om het aantal¬†Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om de surfervaring van de¬†Gebruiker¬†te verbeteren, door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Ze laten¬†Setya¬†Fund¬†ook toe om eventuele bugs op de Website¬†op te sporen en te corrigeren;¬†
  • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde gemaakte keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de Gebruikersnaam of de taal).¬†¬†

 

 c. Bewaartermijn voor cookies 

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, zijn de volgende 

 

 d. Beheer van cookies 

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen. Browserprogrammering stelt de Gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een Website cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert.  

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, stemt de Gebruiker ermee in dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat sommige delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.  

Indien de Gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dit doen door gebruik te maken van de volgende link(s):  

Voor Gebruikers met de browser :  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies   

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de voor de verwerking van Gegevensverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen banden hebben met Setya Fund. De inhoud van deze websites en hun overeenstemming met de Wet en het Reglement vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Setya Fund.  

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om de minderjarige jonger dan 18 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website te laten vermelden. Setya Fund raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten stelligste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te promoten. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 18 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettige ouders, noch voor onjuiste gegevens Рmet name betreffende de leeftijd Рdie door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt indien de Gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 18 jaar.  

Setya Fund is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke gegevens veroorzaakt in het bijzonder door de aanwezigheid van virussen of ten gevolge van computeraanvallen.

11. Beveiliging

De Gegevensverantwoordelijke treft organisatorische en technische maatregelen om een niveau van beveiliging te waarborgen dat passend is voor de verwerking en verzameling van gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verband met de natuur, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.  

De Gegevensverantwoordelijke maakt gebruik van standaard-coderingstechnologie√ęn binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het privacybeleid

Setya Fund behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd met het oog op de uitvoerbaarheid.  

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Ascentis Consulting bvba.  

14. Contact

Voor vragen of klachten in verband met dit Privacy beleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder via het volgende adres: hello@setya.fund