Algemene Gebruiksvoorwaarden

Update : 10/04/2021

Welkom bij Setya Fund !

Welkom bij Setya Fund, wij danken u voor uw bezoek. Het is belangrijk dat u deze gebruiksvoorwaarden van de site aandachtig leest en begrijpt. Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt u ermee in zich aan de volgende bepalingen en voorwaarden te houden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en ze niet wenst te respecteren, moet u ze niet aanvaarden en zal u bijgevolg niet kunnen genieten van de diensten voorgesteld door Setya Fund op de site.  

I. Preambule

De hiernavolgende Algemene Gebruiksvoorwaarden van de site (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op de toegang tot de Diensten die op de Site worden aangeboden.  

De website www.setya.fund is eigendom van en wordt beheerd door Ascentis Consulting srl, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 12 Rue des postes, 7090 Braine-le-Comte, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0830.868.049, en waarvan het e-mailadres hello@setya.fund het contactadres is.  

De website www.setya.fund is een crowdfunding website die het doel heeft om de verbinding te organiseren tussen :  

  • Initiatiefnemers van lucratieve of niet-lucratieve projecten die gericht zijn op de doelstellingen van duurzame ontwikkeling;  
  • Bijdragers die fondsen aan de projecten willen verstrekken in de vorm van schenkingen of voorfinanciering van producten of diensten.  

II. Definities

Voor de toepassing van deze Overeenkomst hebben de hieronder met een hoofdletter geschreven termen/uitdrukkingen de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven: 

1) SETYA of SETYA FUND: verwijst naar het platform of de site voor crowdfunding door donatie, met of zonder tegenprestatie, en prefinanciering;  

2) ALGEMENE VOORWAARDEN: verwijst naar de huidige algemene voorwaarden voor het gebruik van de Site, die van toepassing zijn op alle Gebruikers, en die op elk moment beschikbaar zijn op de Site;  

3) SITE: verwijst naar de crowdfunding-site die toegankelijk is via de url-link http://www.setya.fund;  

4) SERVICE: heeft betrekking op het crowdfundingplatform www.setya.fund en alle activiteiten die daarmee verband houden.  

5) CROWDFUNDING: verwijst naar de methode om fondsen te werven via een webplatform en een groep Bijdragers in staat te stellen collectief te kiezen voor rechtstreekse financiering, op een traceerbare manier, van geïdentificeerde projecten, commercieel of niet, ingediend door Projecteigenaren;  

6) PLATFORM MANAGER : betekent SETYA FUND (www.setya.fund) opgericht en beheerd door Ascentis Consulting sprl;  

7) GEBRUIKER : elke fysieke of morele persoon die zich op de Site bevindt en/of de inhoud van de Site raadpleegt, zonder rekening te houden met het feit of hij/zij al dan niet op de Site geregistreerd en/of aangesloten is;  

8) LID: verwijst naar elke persoon die zich op de website www.setya.fund registreert door een account aan te maken;  

9) PROJECT: verwijst naar elk evenement, activiteit, product, dienst of zaak dat de projecteigenaar wenst te financieren via een crowdfundingoperatie op de site www.setya.fund;  

10) PROJECTEIGENAAR: wijst elke persoon aan, geregistreerd als lid, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van een structuur, die een project indient met het oog op financiering door bijdragers;  

11) BIJDRAGER: iedere natuurlijke of morele persoon die als lid is geregistreerd op de website www.setya.fund door een account aan te maken en die een project financieel steunt in de vorm van een donatie of voorfinanciering;  

12) DONATIE: betekent de overeenkomst waarbij de Bijdrager zich verbindt tot het betalen van een som geld, gratis, onherroepelijk en zonder tegenprestatie, gedurende een fondsenwervingscampagne georganiseerd door een Projecteignenaar;  

13) PREFINANCIERING: heeft betrekking op de schenkingsovereenkomst (in de zin van punt 12) hierboven) die verbonden is met een bijkomende voorverkoopovereenkomst. Deze methode maakt het de bijdragers in de eerste plaats mogelijk het project te financieren, en in de tweede plaats een produkt of dienst te reserveren voordat het wordt vervaardigd en/of op de markt gebracht;  

14) COMPENSATIE: betekent elke beloning, materieel of immaterieel, bepaald door de Projecteignenaar en toegekend aan de Bijdrager in ruil voor zijn financiële bijdrage. Afhankelijk van het bedrag van de schenking kunnen verschillende niveaus van overweging worden toegepast. De compensatie verwijst ook naar het product of de dienst die het voorwerp van een voorverkoopcampagne is;  

15) BETALINGSORGANISATIE: betekent Mangopay, het partnerplatform dat belast is met de verwerking van betalingen die op het www.setya.fund platform worden verricht;  

16) PROJECTSEIGENAARBETALINGSREKENING: betekent de rekening die op naam van de Projecteigenaar is geopend en waarop deze de bedragen kan innen die in het kader van een campagne van de Bijdragers zijn ontvangen;  

17) BIJDRAGERBETALINGSREKENING: betekent de rekening geopend op naam van de Bijdrager van waaruit deze kan bijdragen aan een project gedurende een Campagne;  

18) PLATFORM MANAGER BETALINGSREKENING: betekent de rekening geopend op naam van de Platform Manager van waaruit hij commissiebedragen kan ontvangen met betrekking tot de diensten van www.setya.fund;  

19) FINANCIERINGSDOELSTELLING: het bedrag dat nodig is om het Project te voltooien en dat aan het eind van de campagneperiode moet zijn bereikt;  

20) CAMPAGNEPERIODE: betekent de periode gedurende welke de Bijdragers de gelegenheid hebben om via de Site geld bij te dragen aan het Project, teneinde het Financieringsdoelstelling te bereiken dat nodig is om het Project te voltooien;  

21) DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN: de doelstellingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om wereldwijde problemen aan te pakken. Zij bieden een roadmap voor het bereiken van een betere en duurzamere wereld voor iedereen. Setya Fund accepteert op het platform de financiering van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen; 

22) PROJECTEIGENAAR AREA: verwijst naar de interface van het www.setya.fund-platform die een projecteigenaar in staat stelt zijn profiel en zijn projecten te beheren 

23) BIJDRAGERSZONE: verwijst naar de interface van het platform www.setya.fund die een bijdrager in staat stelt zijn profiel en zijn bijdragen te beheren;  

24) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: alle intellectuele eigendomsrechten waarin de nationale, Benelux-, Europese en internationale wetgevingen voorzien, in het bijzonder auteursrechten, naburige rechten van kunstenaars en vertolkers, databankrechten, merkrechten, modelrechten en octrooirechten;  

25) LEVERING: De levering is de handeling waarbij de verkoper het verkochte goed ter beschikking van de koper stelt. 

III. Interpretatie

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of de context anders vereist:  

  • Verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar de Preambule en de Artikelen worden, tenzij anders aangegeven, opgevat als verwijzingen naar de Preambule en de Artikelen van de Algemene Voorwaarden;  
  • Woorden die in het meervoud staan, omvatten ook het enkelvoud en omgekeerd;  
  • Een verwijzing naar een persoon impliceert een verwijzing naar de verkrijgers van zijn zaken en naar zijn rechtsopvolgers, erfgenamen of rechtverkrijgenden;  
  • Een verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat, indien van toepassing, elke wijziging of bekrachtiging van die bepaling en elk rechtsinstrument, voorschrift of bevel met betrekking tot die bepaling of de bekrachtiging daarvan; en  
  • Een verwijzing naar een document verwijst naar dat document zoals het kan worden gewijzigd, vervangen door novatie of aangevuld. 

IV. Doel  

Het doel van deze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de site is het definiëren van de voorwaarden voor het gebruik van het Setya Fund platform (www.setya.fund).   

Zij definiëren de rollen en verplichtingen van gebruikers en leden, alsook van elke belanghebbende bij een crowdfunding campagne.   

Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt u ermee in zich te houden aan de volgende voorwaarden, die tevens de algemene gebruiksvoorwaarden van de Mangopay-betaaldienst omvatten.  

In geval van onenigheid (of niet-naleving) met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, zal het niet mogelijk zijn voor u om te kunnen genieten van de diensten aangeboden door Setya Fund. 

V. De Site

a. Algemeen  

i. Toegankelijkheid  

De website van Setya Fund (www.setya.fund) is, voor zover mogelijk, 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk. Alhoewel Setya Fund alle nodige stappen heeft ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie, software en Diensten op de site te verzekeren, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies, virussen of resultaten die kunnen worden verkregen of die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik ervan.  

Setya Fund kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen en incidenten die zich kunnen voordoen en die leiden tot een risico op gegevensverlies. Setya Fund is in feite slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis.  

De gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het Internet.  

De uitrusting (computers, software, elektronische communicatiemiddelen, enz.) die de toegang tot de Diensten van Setya Fund mogelijk maken, zijn exclusief ten laste van de Gebruiker, evenals de kosten voor elektronische communicatie die door het gebruik ervan worden veroorzaakt.  

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:  

 • De Bezoeker: vanaf zijn aansluiting op de Site tot het einde van zijn navigatie;  
 • Het Lid: vanaf de creatie van de Geïndividualiseerde Ruimte, als projecteigenaar of als bijdrager, tot de afsluiting ervan.  

Elke bezoeker heeft, in het algemeen, de verplichting om:  

 • Respecteren de geldende wetten en voorschriften;  
 • Zich loyaal gedragen tegenover het Bedrijf en andere bezoekers;  
 • Respecteren de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die door Setya Fund en de Leden op de site worden aangeboden;  
 • Alleen juiste en waarheidsgetrouwe gegevens met betrekking tot zijn burgerlijke staat en zijn persoonlijke gegevens meedelen;  
 • Geen enkele verbintenis aan te gaan voor een derde partij.  

In geval van overtreding van de voorwaarden voor toegang tot de Site en het gebruik van de Diensten die op de Site worden aangeboden, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de toegang tot de Site en het gebruik van de Diensten voor de betrokken Leden op te schorten. Voortdurende en herhaalde overtredingen geven het Bedrijf het recht om deze Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang te beëindigen ten aanzien van de betreffende Leden en Bezoekers. 

ii. Aansprakelijkheid voor inhoud  

Alle informatie die door een lid in het kader van dit document wordt verstrekt, is nauwkeurig en in alle belangrijke opzichten bijgewerkt op de datum waarop zij wordt verstrekt of, in voorkomend geval, op de datum waarop die informatie betrekking heeft.  

Het Lid zal Setya Fund vrijwaren tegen alle vorderingen van eender wie (met inbegrip van Leden, Bezoekers, en meer in het algemeen, derden) met betrekking tot de reproductie en verspreiding van dergelijke inhoud en informatie.  

Het Lid mag niet in gebreke blijven bij de naleving van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die op hem van toepassing zijn en waarvan de niet-naleving zijn vermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, zou ondermijnen. In het bijzonder behoudt het Lid alle rechten met betrekking tot de inhoud en de informatie die aan het Bedrijf en aan de Bezoekers wordt verstrekt.  

Het Lid verbindt zich ertoe alle wetten, verordeningen en contractuele of andere overeenkomsten die op hem van toepassing zijn na te leven, voor zover de niet-naleving daarvan een aanzienlijke invloed kan hebben op zijn vermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen.  

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Site te gebruiken op een manier die Setya Fund, andere Gebruikers, Leden en, in het algemeen, alle derde partijen niet schaadt.  

In het bijzonder zal hij/zij zich onthouden van, op welke wijze en in welke vorm dan ook:  

 • Het verzenden, plaatsen of verspreiden van illegale, onwettige, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, beledigende, ongepaste of discriminerende inhoud of uitlatingen;  
 • Om andere Gebruikers aan te moedigen op deze manier te handelen of om dergelijke handelingen te bevorderen;  
 • Om de identiteit van derden na te bootsen of zich die toe te eigenen, om inbreuk te maken op hun portretrecht, of in het algemeen op hun recht op privacy;  
 • Om de intellectuele eigendomsrechten van Setya Fund, andere Gebruikers, Leden of, in het algemeen, een derde partij te negeren;   
 • Het plegen van enige actie die een verstorend effect heeft op het vermogen van andere Gebruikers en/of Leden om normaal toegang te krijgen tot de Site.  

Setya Fund kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade, direct of indirect, geleden in geval van niet-naleving door een gebruiker van de hierboven vermelde verplichtingen.  

In een dergelijk geval heeft Setya Fund het recht om op unilaterale wijze de registratie van het betreffende Lid te beëindigen, onverminderd het recht van Setya Fund om schadevergoeding te eisen. 

b. Gebruik  

i. Registratie en identificatie  

De gebruikers hebben vrije toegang tot de Site (home page en pagina’s in publieke raadpleging). Iedereen kan zich laten registreren om Lid te worden. Het Lid heeft dus toegang tot de menu’s en pagina’s die gereserveerd zijn voor het indienen van een project als Projecteignenaar of voor het bijdragen aan een campagne om donaties of voorverkopen te verzamelen als Bijdrager. 

Registratie op de Site is gratis en houdt in :  

 1. Het feit vooraf kennis te hebben genomen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, deze te hebben begrepen en zonder voorbehoud te hebben aanvaard;  
 2. Meerderjarig zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben om een contract te sluiten;  
 3. Niet onderworpen aan een voogdij of een voorlopige bewindmaatregel;  
 4. Te bevestigen dat hij geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling, zoals bedoeld in de wet van 9 juli 1998, heeft ingediend en dat hij niet van plan is er een in te dienen;  
 5. Te bevestigen dat hij niet failliet is verklaard en dat tegen hem geen faillissementsprocedure aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, zelfs indien het faillissement nog niet is uitgesproken;  
 6. Om te bevestigen dat hij niet is ingeschreven in een gerechtelijke herorganisatieprocedure;  
 7. Te bevestigen dat hij niet valt onder verbodsmaatregelen;  
 8. Het inschrijvingsformulier in te vullen met juiste, actuele en volledige informatie en ervoor te zorgen dat het regelmatig wordt bijgewerkt (telkens wanneer zich een wijziging in de informatie voordoet). 

Het Lid verbindt zich er met name toe om zich niet met valse gegevens op de Site in te schrijven. De gegevens die op deze manier worden meegedeeld, vallen onder het Privacy beleid (zie Privacy beleid).  

Bij de inschrijving kiest het Lid zijn login en wachtwoord.  

Het Lid verbindt zich ertoe zijn toegangscodes tot de Site (login en paswoord) strikt vertrouwelijk te houden, en ze niet rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden mee te delen. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn of haar toegangscodes tot de Site, en voor elke actie die met deze codes op zijn of haar account kan worden ondernomen.  

Het Lid verbindt zich ertoe Setya Fund onmiddellijk op de hoogte te brengen, per e-mail via hello@setya.fund, van elk ongeoorloofd gebruik van zijn toegangscodes tot de Site, en/of van elke veiligheidsinbreuk waarvan het Lid zich bewust is.  

Setya Fund kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor verlies en/of schade, direct of indirect, geleden indien een Lid de hierboven uiteengezette verplichtingen niet nakomt. 

In een dergelijk geval heeft Setya Fund het recht om eenzijdig de registratie van het betreffende lid te beëindigen, onverminderd het recht van Setya Fund op schadevergoeding.  

Het Lid mag zijn toegangscodes niet overdragen of verkopen aan een derde. 

ii. Verplichtingen 

Elk Lid, of het nu een Projecteigenaar of een Bijdrager is, van het www.setya.fund platform verbindt zich er uitdrukkelijk toe :  

 • Geen enkele link, bericht, afbeelding, tekst, video, animatie, geluid of programma op te nemen die niet in overeenstemming is met de Belgische wetgeving en meer in het algemeen die van de plaats waar het Lid toegang heeft tot het platform;  
 • Geen thema’s, inhoud of links opnemen of promoten die uitdrukkelijk verboden zijn en die inbreuk kunnen maken op het auteursrecht of het beeldrecht of de privacy van anderen;  
 • Geen thema’s registreren of promoten die verband kunnen houden met de uitbuiting van minderjarigen, die zouden bestaan uit het gebruik van pornografische beelden van minderjarigen, vernederende beelden van het mannelijk of vrouwelijk lichaam, laster, homofobe, negationistische of antisemitische, islamofobe opmerkingen, het uitlokken of aanzetten tot haat, geweld, racisme, zelfmoord of meer in het algemeen het aanzetten tot enig misdrijf of overtreding;  
 • om voorafgaande toestemming te verkrijgen voor gegevens die door eigendomsrechten worden beschermd;  
 • Voorafgaande aan elke reproductie, representatie en mededeling aan het publiek de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden;  
 • Ervoor zorgen dat de URL’s in overeenstemming zijn met het merkenrecht en de persoonlijkheidsrechten;  
 • De verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de verspreide teksten, beelden, programma’s of geluiden;  
 • Alleen de veroorzaakte rechtstreekse of onrechtstreekse materiële of lichamelijke schade op zich te nemen en alle geschillen die zich kunnen voordoen, zelf te regelen;  
 • Setya Fund te ontslaan van elke aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt door een inbreuk op een van de voormelde verbintenissen.  

De Projecteigenaar tracht ervoor te zorgen dat alle informatie die hij in verband met het Project verstrekt, zo nauwkeurig en volledig mogelijk is.  

Alle op de Site opgeslagen informatie in verband met het Project wordt uitsluitend verstrekt door de Projecteigenaar. De projecteigenaar is derhalve als enige verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Setya Fund kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie.  

De projecteigenaar verbindt zich ertoe de bedragen die aan het einde van de campagne worden ingezameld uitsluitend te gebruiken voor de in het project beschreven doeleinden.  

Na ontvangst van de ingezamelde gelden heeft de projecteigenaar het exclusieve beheer over deze gelden. Setya Fund kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld in het geval dat de Projecteigenaar de fondsen gebruikt voor andere doeleinden dan die beschreven in het Project.  

In het kader van een voorverkoopcampagne verbindt de projecteigenaar zich ertoe het betrokken product of de betrokken dienst binnen de gestelde termijn aan de bijdragers te leveren.  

Setya Fund kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-levering of laattijdige levering. 

 

c. Projecteigenaren  

i. Voorwaarden  

Registratie als Projecteigenaar houdt in dat de Gebruiker zich eerder op de Site heeft geregistreerd; zo niet, dan heeft de Gebruiker geen toegang tot het formulier voor het indienen van projecten.  

Alleen morele personen met een winst- of non-profitdoelstelling kunnen zich als projectontwikkelaar laten registreren om fondsen te ontvangen in de vorm van voorfinanciering of een schenking.  

ii. Projecten (indiening en publicatie) 

De Projecteigenaar dient eerst het op de Site beschikbare Projectindieningsformulier zo nauwkeurig en volledig mogelijk in te vullen.  

De Projecteigenaar erkent dat een project met een onnauwkeurige en/of onvolledige beschrijving kan worden afgewezen en/of aansprakelijk kan worden gesteld.  

In geval van tegenstrijdigheid tussen de in het inschrijvingsformulier verstrekte gegevens en die welke in het formulier voor de indiening van het project zijn verstrekt, hebben laatstgenoemde gegevens voorrang.  

De Projecteigenaar wordt ervan in kennis gesteld dat Setya Fund technische middelen heeft ingesteld om fouten bij de gegevensinvoer tijdens de indiening van het Project op te sporen en te corrigeren, met name de onmogelijkheid om naar de volgende fase over te gaan wanneer bepaalde velden niet zijn ingevuld.  

De Projecteigenaar ontvangt een elektronische ontvangstbevestiging met een samenvatting van zijn indiening. Deze elektronische ontvangstbevestiging wordt door Setya Fund gearchiveerd. 

De ingediende projecten zullen worden onderzocht door Setya Fund, dat het project zal valideren of afwijzen op basis van vooraf gedefinieerde criteria.   

Deze validatie wordt uitsluitend uitgevoerd met betrekking tot de geschiktheid voor een of meer van de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties en met betrekking tot de eerste drie alinea’s van afdeling ii Verplichtingen.  

Daartoe stelt Setya Fund een onderzoek in naar de presenteerbaarheid van het ingediende project (verificatie: van de consistentie, de plausibiliteit). Setya Fund verbindt zich niet en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de economische of maatschappelijke geldigheid van het project, noch voor de capaciteit of de daadwerkelijke bereidheid van de Projecteigenaar om het aangekondigde project uit te voeren.  

Setya Fund zal contact opnemen met de Projecteigenaar indien de beschrijving en/of visuals van het project ter attentie van Gebruikers en Bijdragers verduidelijkt of toegelicht dienen te worden. Daartoe kan een werkvergadering tussen het Setya Fund en de Projecteigenaar worden georganiseerd.  

De Projecteigenaar zal per e-mail op de hoogte worden gebracht van de beslissing van Setya Fund om het project te aanvaarden of te weigeren. Tegen deze beslissing kan geen beroep worden aangetekend.  

De Projecten die zijn gevalideerd door Setya Fund zullen worden gehost op de Site.   

Deze voorselectieprocedure kan niet worden beschouwd als een beleggingsadvies in de zin van artikel 2, 2°, 3, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de activiteit van het verlenen van beleggingsdiensten en betreffende het statuut van en het toezicht op de ondernemingen voor portefeuillebeheer en beleggingsadvies, noch als een gepersonaliseerde aanbeveling in de zin van artikel 2, 10°, van diezelfde wet, vanwege Setya Fund. 

 

d. Bijdragers  

i. Voorwaarden  

Registratie als Bijdrager houdt in dat de Gebruiker zich eerder heeft geregistreerd op de Site in overeenstemming met deze Voorwaarden, bij gebreke waarvan de Gebruiker niet in staat zal zijn om bij te dragen aan de Projecten die gehost worden op de Site.  

ii. Deelname  

De Bijdrager zal eerst het Project selecteren waarin hij/zij wenst bij te dragen en vervolgens het bedrag van zijn/haar bijdrage bepalen door een van de vooraf gedefinieerde bedragen te kiezen of door het gewenste bedrag in te voeren.  

Het bedrag van de bijdrage omvat alle taksen en leveringskosten van de eventuele tegenpartij, voor zover de plaats van levering in België is gelegen.  

De betalingen worden rechtstreeks op de Site verricht via de Mangopay-betalingsmodule. 

De Bijdrager zal een elektronische ontvangstbevestiging ontvangen met de samenvatting van zijn bijdrage.  

De rest van de procedure is gemeenschappelijk voor zowel Projecteigenaren als Projectbijdragers en zal hieronder worden beschreven.  

De Bijdrager verbindt zich ertoe zijn betaling te verrichten via de hiertoe voorziene betalingsmodule (Mangopay).  

Alle financiële transacties vinden rechtstreeks plaats tussen de Bijdrager en de Projecteigenaar. De fondsen lopen in geen geval via het Setya Fund.  

De Bijdrager garandeert dat de bron van de fondsen die hij aan de Projecteigenaar zal betalen, in overeenstemming is met de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van cash. 

iii. Betaling   

De Bijdragers verklaren dat zij zich ten volle bewust zijn van de risico’s die inherent zijn aan hun bijdrage, met inbegrip van het risico dat de Projecteigenaar de overeengekomen Tegenprestatie niet levert.   

De diensten die Setya Fund op de Site aanbiedt, vormen geen openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten in de zin van de Wet van 11 juli 2018 op de openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op gereglementeerde markten (hierna gelezen “Wet van 11 juli 2018”).  

Bovendien vallen de door Setya Fund aangeboden diensten onder het toepassingsgebied van de vrijstelling van de verplichting om een prospectus te publiceren die is opgenomen in artikel 7 van de wet van 11 juli 2018.  

Bijgevolg heeft de FSMA geen enkele due diligence uitgevoerd met betrekking tot de informatie die op de Website wordt verstrekt over de Projecten, de Projecteigenaren en de fondsenwerving.  

Setya Fund organiseert fundraising campagnes op de site. Deze laatste zijn niet onderworpen aan de uitvaardiging en goedkeuring van een prospectus door de FSMA.  

De bijeengebrachte fondsen worden uitsluitend beheerd door de Projecteigenaren. Setya Fund heeft dus niet het statuut van een instelling voor collectieve belegging in de zin van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.  

Setya Fund biedt via de Site geen beleggingsdienst aan en oefent geen beleggingsactiviteit uit in de zin van artikel 2 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot de activiteit van het verlenen van beleggingsdiensten en betreffende het statuut van en het toezicht op ondernemingen voor portefeuillebeheer en beleggingsadvies   

Deelnemers erkennen dat de hierboven beschreven voorselectieprocedure niet kan worden beschouwd als beleggingsadvies door Setya Fund.  

Setya Fund treedt niet op als financiële tussenpersoon, noch als gekwalificeerde tussenpersoon in de zin van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, noch als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten in de zin van artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten  

Setya Fund houdt zich evenmin bezig met bemiddeling in de zin van Titel IV van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op gereglementeerde markten.  

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart de Bijdrager naar behoren op de hoogte te zijn van deze risico’s en deze te aanvaarden. 

iv. Recht op herroeping 

De Bijdrager in de vorm van een schenking geniet geen enkel herroepingsrecht.  

De Bijdrager in de vorm van voorfinanciering geniet een herroepingsrecht, behalve wanneer het Project betrekking heeft op :  

 • De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de Projecteigenaar geen vat heeft en die zich waarschijnlijk zullen voordoen tijdens de terugtrekkingsperiode;  
 • De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;  
 • Het aanbod van goederen die snel kunnen bederven of vervallen;  
 • De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na levering door de consument zijn ontzegeld;  
 • De levering van goederen die, na levering, door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen;  
 • De levering van verzegelde audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur die na levering niet meer verzegeld zijn;  
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines. 

 De Bijdrager in de vorm van voorfinanciering beschikt over een termijn van 14 dagen om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Deze periode loopt vanaf de sluiting van het voorfinancieringscontract, d.w.z. vanaf de dag waarop de Inschrijvingsdoelstelling is bereikt.  

Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder opgaaf van redenen, zonder boetes en zonder kosten, behoudens de directe kosten voor het retourneren van de Tegenprestatie (indien deze reeds geleverd is) die voor rekening van de Bijdrager zijn.  

De kosten van terugbetaling van de door de Bijdrager betaalde gelden kunnen hem in geen geval worden aangerekend.  

Om zich rechtsgeldig terug te trekken, moet de Bijdrager binnen de voornoemde periode van 14 dagen een duidelijke verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om zich terug te trekken uit de schenkingsovereenkomst uiteenzet, per e-mail gericht aan het volgende contactadres: hello@setya.fund.  

De uitoefening van het recht tot terugtrekking door één of meer Bijdragers zal tot gevolg hebben dat de Inschrijvingsdoelstelling niet langer wordt bereikt, zodat de Projecteigenaar niet over voldoende fondsen zal beschikken om zijn Project uit te voeren.  

Indien echter ondanks de intrekking 95% van de inschrijvingsdoelstelling toch wordt bereikt, wordt deze doelstelling geacht te zijn bereikt na uitdrukkelijke bevestiging door de Projecteigenaar.  

Indien de Inschrijvingsdoelstelling de drempel van 95% niet haalt, of bij gebreke van een uitdrukkelijke bevestiging van de Projecteigenaar, wordt een nieuwe campagneperiode herbegonnen, gelijk aan de oorspronkelijk vastgestelde periode, met de bedoeling de Inschrijvingsdoelstelling opnieuw te bereiken. Deze periode kan op uitdrukkelijk verzoek van de projecteigenaar vervroegd worden afgesloten indien de Inschrijvingsdoelstelling vóór het einde van de vaste campagneperiode wordt bereikt.

VI. De fondsen (inschrijving, vrijmaking en terugbetaling)

a. Inschrijving  

De Campagneperiode duurt maximaal 90 kalenderdagen.  

De Campagneperiode zal in principe worden afgesloten op het einde van de looptijd. 

De fondsen waarop de bijdragers hebben ingeschreven (en die ipso facto zijn betaald), zullen tot het einde van de Campagneperiode op de elektronische rekening worden geblokkeerd. Dientengevolge zal de Projecteigenaar deze pas kunnen gebruiken na afloop van de Campagneperiode 

Indien de doelstelling niet wordt bereikt, zullen de fondsen aan de Bijdragers worden terugbetaald ten belope van het bedrag van hun bijdrage.  

Indien de doelstelling vóór het einde van de Campagneperiode wordt bereikt, kan de Projecteigenaar, op uitdrukkelijk verzoek, de campagne beëindigen zodra de doelstelling is bereikt, en aldus de fondsen vervroegd vrijmaken ten gunste van de Projecteigenaar. Dit verzoek blijft onderworpen aan de goedkeuring van Setya Fund, die het kan weigeren op discretionaire wijze die geen aanleiding kan geven tot enige betwisting.  

In dit geval zullen de voorfinancierings- en schenkingscontracten derhalve worden gesloten tussen de Projecteigenaar en zijn Bijdragers onder de opschortende voorwaarde dat de Doelstelling vóór het einde van de Inschrijvingsperiode wordt bereikt.  

Bij gebreke van een uitdrukkelijk verzoek zal de Inschrijvingsperiode doorlopen tot het einde ervan, onafhankelijk van het bereiken van de Inschrijvingsdoelstelling, ten einde de Projecteigenaar in staat te stellen een hoger bedrag op te halen dan deze Doelstelling.  

Indien geen recht op terugtrekking wordt erkend, zal Setya Fund de bereiking van de Financieringsdoelstelling registreren door een positie in te nemen op de dag van de afsluiting van de Financieringsperiode.  

In het geval dat een herroepingsrecht wordt erkend voor de Bijdragers, zal Setya Fund de bereiking van de Financieringsdoelstelling vaststellen op de 21ste dag na de afsluiting van de Campagneperiode.   

Het niet-bereiken van de Financieringsdoelstelling zal door Setya Fund worden vastgesteld op de dag van de afsluiting van de Campagneperiode. 

 

b. Vrijmaking   

Indien de Doelstelling aan het einde van de Campagneperiode is bereikt, worden de middelen zoals overeengekomen vrijgemaakt ten gunste van de projecteigenaar.  

 

 c. Terugbetaling   

Indien de Doelstelling niet wordt bereikt voor het einde van de Campagneperiode, zullen de reeds betaalde fondsen worden terugbetaald aan de Bijdragers tot het bedrag van hun bijdrage.  

Deze terugbetaling zal gratis gebeuren, onder voorbehoud van de toepassing van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Mangopay.  

Deze terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 45 kalenderdagen na afloop van de Actieperiode. 

VII. Donaties

De donatie in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de overeenkomst waarbij de Bijdrager een vrije en onherroepelijke betaling van een geldsom doet aan de Projecteigenaar die deze aanvaardt.  

De Bijdrager erkent derhalve dat de schenkingsovereenkomst geen recht geeft op enige terugbetaling aan de Projecteigenaar 

De Bijdrager erkent derhalve dat de schenkingsovereenkomst geen enkel recht op herroeping verleent.  

De donatieovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen de Projecteigenaar en de Bijdrager, via de Website. Setya Fund is op geen enkele wijze partij bij deze schenkingsovereenkomst.  

Voor projecten waarvan de Projecteigenaren een bankrekening hebben in de SEPA zone (Single European Payments Area), heeft Setya Fund ervoor gekozen Mangopay te vertrouwen voor het beheer van de elektronische betalingsdiensten per bankkaart, overschrijving of andere aangeboden betalingsmiddelen. 

VIII. Voorfinanciering

Het voorfinancieringscontract, in de zin van deze Algemene Voorwaarden, is een schenkingscontract waaraan een bijkomend (voor)verkoopcontract is gehecht.  

In ruil voor de inbreng van gelden door de Bijdrager, verbindt de Projecteigenaar zich er aldus toe de Bijdrager een Compensatie te leveren, d.w.z. een goed te leveren en/of een dienst te verlenen.  

De voorfinancieringsovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen de Projecteigenaar en de Bijdrager, via de Website. Setya Fund is op geen enkele wijze partij bij deze voorfinancieringsovereenkomst.  

Zowel de Projecteigenaar als de Bijdrager erkennen dat de ontvangstbevestiging ontvangen op het ogenblik van de registratie van het Project of de Bijdrage op het Platform voldoende zal zijn om het bestaan van de voorfinancieringsovereenkomst te bewijzen, en dezelfde bewijskracht zal hebben als een onderhandse akte gedateerd en ondertekend door hun respectieve handen in een papieren omgeving.  

De Bijdrager erkent en stemt ermee in dat de (voor)koopovereenkomst accessoir is aan de schenkingsovereenkomst. 

De Bijdrager erkent en stemt ermee in dat de Compensatie in de meeste gevallen nog niet bestaat, althans niet in haar definitieve versie, op de dag van het sluiten van de (pre)financieringsovereenkomst. Hij erkent en aanvaardt dat de verwezenlijking van de Compensatie onzeker is, in die zin dat de verwezenlijking ervan gebrekkig of niet in overeenstemming met de (in de betrokken sector algemeen geldende) verwachtingen zou kunnen zijn  

De levering van de Compensatie vindt plaats binnen de tijd en op de plaats zoals door de Projecteigenaar bepaald op de pagina van de Site waarop het Project wordt gehost.  

De leveringskosten zullen worden opgenomen in de bijdrage van de Bijdrager, op voorwaarde dat de levering plaatsvindt in België.  

De eigendomsoverdracht en de overdracht van de risico’s vinden plaats op de dag van levering van de Compensatie door de Projecteigenaar, wanneer deze Compensatie een goed is. 

IX. Kosten van gebruik

Setya Fund ontvangt een commissie van 5% over het totaal van de opgehaalde fondsen (exclusief BTW) voor de financiering van het betreffende Project, in het geval van het bereiken van de Doelstelling aan het einde van de Campagneperiode. Bovenop deze commissie komen de kosten die aan Mangopay verschuldigt zijn voor elektronische betalingen die rechtstreeks op de Site worden verricht via de Mangopay-betalingsmodule. Deze kosten worden vastgesteld overeenkomstig de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Mangopay-betalingsmodule. De prijzen van de Mangopay-diensten zijn beschikbaar via deze link: https://www.mangopay.com/nl/tarieven/  

X. Geldigheid, wijziging en beëindiging

De huidige Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf hun publicatie op de Site en blijven van kracht tot ze gedeeltelijk of volledig gewijzigd worden door Setya Fund. Setya Fund behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Setya Fund zal het Lid per e-mail op de hoogte brengen van de wijzigingen. Elk gebruik van de op de Site aangeboden Diensten door Bezoekers en Leden houdt aanvaarding in van de laatste versie van de op de Site gepubliceerde Algemene Voorwaarden.  

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van rechtswege worden beëindigd:  

 • Door de Bijdragers op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving;  
 • Door de Projecteigenaren op elk moment met een opzegtermijn van dertig (30) dagen;  
 • Door Setya Fund in geval van onderbreking van de toegang tot de Website of van de levering van de Diensten op elk moment onder een dertig (30) dagen opzegtermijn;  
 • Door Setya Fund in geval van niet-nakoming door een van de Leden van de verbintenissen aangegaan in deze Algemene Voorwaarden die niet is verholpen binnen een periode van zeven (7) dagen vanaf de ingebrekestelling verzonden door de Vennootschap.  

Onafhankelijk van deze beëindiging, zullen de lopende Projecten van de Inzamelingsperiode voor Donaties of de Voltooiingsperiode, evenals de gerelateerde Donaties die via de Site zijn ingezameld, doorgaan tot de volledige voltooiing van de Projecten, en Setya Fund en de Leden verbinden zich ertoe om hun respectievelijke verplichtingen na te komen in overeenstemming met het heden. 

In geval van niet-nakoming, niet-naleving of schending door een van haar Leden van een verbintenis aangegaan in deze Algemene Voorwaarden, zal Setya Fund gerechtigd zijn om schadevergoeding en interesten te vorderen met betrekking tot enig verlies dat zij zou hebben geleden.

XI. Verantwoordelijkheid

Setya Fund besteedt de grootst mogelijke zorg aan de werking en het onderhoud van de Site, en gebruikt daartoe uitsluitend informatie en technische middelen die zij betrouwbaar acht. Setya Fund garandeert echter geen foutloze en ononderbroken werking van de Site, noch de nauwkeurigheid of de actualisering van de inhoud ervan. De Vennootschap wijst elke aansprakelijkheid in dit verband uitdrukkelijk van de hand. Bovendien kan Setya Fund de inhoud en de functionaliteiten van de Site wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en vraagt daarom aan de Leden om deze regelmatig te raadplegen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal elke nieuwe functie die een of meer bestaande Diensten verbetert of uitbreidt, of elke nieuwe Dienst gelanceerd door Setya Fund op de Site, onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden.  

Setya Fund is niet aansprakelijk, behalve in geval van grove nalatigheid of fraude, voor enige handeling of nalatigheid, niet-nakoming, gedeeltelijke nakoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot schade of verlies die direct of indirect door het Lid wordt geleden als gevolg van een handeling of nalatigheid van een ander Lid of enige andere persoon die met laatstgenoemde verbonden is.  

Setya Fund zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van een Lid of een derde partij voor enige verslechtering, opschorting of onderbreking van de Diensten te wijten aan overmacht, aan de handeling van een Lid of van een derde partij, evenals aan de onvermijdelijke gevaren die kunnen voortvloeien uit de technische aard en complexiteit van de uitvoering van de Diensten.  

De Leden zijn als enige verantwoordelijk voor het geheel van de inhoud die zij op de Site verzenden en voor de gevolgen die daaruit voortvloeien. Zo garanderen de Leden dat zij geen inhoud zullen doorgeven die een inbreuk vormt op de Intellectuele Eigendomsrechten, een aanval op personen (met name smaad, beledigingen, beledigingen, enz.), de eerbiediging van de privacy en de persoonsgegevens (Bezoekers en Leden moeten er met name voor zorgen dat zij geen persoonsgegevens van derden doorgeven zonder hun toestemming), een aanval op de openbare orde en de goede zeden (met name apologie van misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot rassenhaat, kinderpornografie, enz.) De transmissie van dergelijke inhoud is strikt verboden. In geval van schending van de geldende wetten, van de goede zeden, van de huidige gebruiksvoorwaarden of om elke andere reden die vrij geïnterpreteerd kan worden, behoudt Setya Fund zich het recht voor om de Leden die zich schuldig maken aan dergelijke inbreuken voor een beperkte tijd of definitief uit te sluiten en om de informatie en de verwijzingen naar deze informatie te verwijderen.  

Setya Fund streeft ernaar om de site 24 uur per dag, zeven dagen per week toegankelijk te houden, maar is niet gebonden aan enige resultaatsverbintenis. Setya Fund kan daarom de toegang tot de site onderbreken, in het bijzonder om redenen van onderhoud en upgrading. De toegang kan ook om een andere reden worden onderbroken. De Onderneming kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Leden of derden. Er wordt ook aan herinnerd dat Setya Fund de kenmerken van de site op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, kan beëindigen of wijzigen. In geen geval kan Setya Fund verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van deze gegevens. De informatie of het advies verstrekt door Setya Fund mag niet geïnterpreteerd worden als een garantie van welke aard ook. Bovendien kunnen hyperlinks leiden tot raadpleging van externe websites die door derden worden beheerd. Setya Fund heeft geen controle over deze websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.  

In het bijzonder biedt Setya Fund de Leden een forum om zich uit te spreken (commentaarruimtes) over de Projecten die door de Projecteigenaren worden voorgesteld. Setya Fund heeft niet de intentie om enige redactionele verantwoordelijkheid op zich te nemen voor meningen, rapporten, adviezen, teksten of enige andere inhoud uitgewisseld in het kader van haar Diensten. Setya Fund wijst alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit de mogelijke schending van de rechten van derden. De Leden zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de gegevens die zij online zetten in het kader van het forum en de commentaarruimtes en verbinden zich ertoe dat de gepubliceerde informatie niet in strijd is met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen. De Leden onthouden zich met name van het plaatsen van duidelijk of mogelijkerwijs ongeoorloofde inhoud, ongeacht het medium (geluiden, teksten, beelden, video’s, enz.).  

Setya Fund is niet verplicht om iets te doen of na te laten dat in strijd is met, of naar haar redelijk oordeel zou verplichten tot het schenden van, een wet of voorschrift, of een geheimhoudingsplicht. 

Setya Fund zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, hetzij contractueel, quasi-aansprakelijk of onder welke andere titel dan ook, als gevolg van welke handeling dan ook begaan of welk feit dan ook voorgevallen na de datum van afloop of beëindiging van de huidige overeenkomst.  

Setya Fund verleent geen adviesdiensten aan Leden. In dit verband kan de Vennootschap op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de inbreng van de Donaties. In het bijzonder, geeft Setya Fund geen enkele aanbeveling of advies over de fiscale gevolgen voor de Bijdragers en de Projecteigenaren. Elk Lid stelt zich op de hoogte van zijn fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de inbreng en inzameling van Donaties.

XII. Toepasselijk recht

De Algemene Voorwaarden zijn voor hun geldigheid, interpretatie en uitvoering onderworpen aan het Belgisch Recht.  

XIII. Diverse bepalingen

a. Deelbaarheid 

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden op generlei wijze onverlet.  

De ongeldig verklaarde bepalingen worden, met inachtneming van de geest en het doel van deze voorwaarden, vervangen door andere geldige bepalingen die, gelet op hun strekking, de ongeldig verklaarde bepalingen juridisch zo dicht mogelijk benaderen.  

Ook het feit dat Setya Fund op een bepaald ogenblik geen beroep doet op één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins geïnterpreteerd worden als een verzaking van zijn kant om er op een latere datum beroep op te doen, in het bijzonder het feit van het niet vorderen van een laattijdige betaling.  

 

b. Geschillen (toepasselijk recht)  

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.  

Alle geschillen zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bergen.  

De onderhavige Algemene Voorwaarden voorzien niet in enige buitengerechtelijke methode van klachten- of geschillenbeslechting.